Prawne Zeszyty Drogowe

Kontrowersje wokół wykupu nieruchomości pod budowę dróg

Intensywna rozbudowa infrastruktury zbliżyła polskie drogi do europejskich standardów, lecz wymagała zarazem dokonania uproszczeń w fazie przygotowania i realizacji inwestycji, czego efektem było opracowanie specustaw drogowych. Szybki rozwój sieci dróg krajowych wpłynął również na ograniczenie uprawnień właścicieli nieruchomości leżących w pasie planowanej inwestycji. Wzbudziło to wiele kontrowersji najczęściej związanych z wykupem nieruchomości.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywłaszczenie polega na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego do nieruchomości.

Ustawodawca nie uregulował wywłaszczenia nieruchomości w jednym akcie prawnym. Przepisy wywłaszczeniowe znajdują się w kilku ustawach, jednak można przyjąć, że ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest aktem podstawowym. Tak zwane specustawy, jak na przykład ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych czy ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, przewidują przyspieszenie i uproszczenie trybu wywłaszczenia nieruchomości.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami zawiera przepisy dotyczące procedury wywłaszczeniowej na obszarach w planach miejscowych przeznaczonych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne

STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 23  Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI LIPIEC 4 (21) 2015

Czy nowe prawo budowlane sprzyja inwestycjom?

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r., zwiększa liczbę robót, które można wykonywać bez pozwolenia na budowę oraz wprowadza zmiany w zapisach dotyczących legalizacji samowoli budowlanych. Uszczegóławia również zasady prowadzenia rejestru pozwoleń na budowę i zgłoszeń, co stanowi nowość dla wielu instytucji samorządowych.

Aktualności NINA KINITZ LIPIEC 4 (21) 2015

Kongres ITS w doborowej obsadzie

Systemy zarządzania ruchem, zbieranie i przetwarzanie danych o ruchu oraz standaryzacja rynku ITS - to zaledwie kilka z wielu bloków tematycznych, które przykuły uwagę uczestników VIII Polskiego Kongresu ITS (PKITS). Pozostałe prezentacje dotyczyły m.in. osiągnięć i perspektyw rozwoju Korei Południowej w dziedzinie ITS, poboru opłat, oraz Systemów Informacji i Bezpieczeństwa Ruchu. W tegorocznym kongresie uczestniczyło blisko 400 osób, z czego ok. 60% stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży