Analizy, Kosztorysy, Ceny

Kosztorys budowy chodnika o długości 100 m

Chodnik – zgodnie z art. 4 pkt. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) – to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. W Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430) w Rozdziale 8 Chodniki od §43 do §45 ustawodawca podaje parametry chodnika, jakie powinny być zachowane przy projektowaniu, uwzględniając klasę drogi, przy jakiej ma się znajdować, bezpieczeństwo ruchu pieszych, natężenie ruchu pieszych i jego usytuowanie względem jezdni.

Szerokość chodnika zależy więc od wielu czynników, tutaj zajmiemy się tym, który określa parametry chodnika w zależności od jego położenia względem jezdni. Szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż 2,0 m; powinna być też odpowiednio zwiększona, jeżeli oprócz ruchu pieszych jest on przeznaczony do usytuowania urządzeń technicznych, w szczególności podpór znaków drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych. Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni lub szerokość samodzielnego ciągu pieszego nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. W naszych rozważaniach weźmiemy pod uwagę oba i wykonamy kosztorys inwestorski dla chodnika przy jezdni oraz chodnika odsuniętego od jezdni.

Podstawowym aktem prawnym regulującym sporządzenie kosztorysu inwestorskiego jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389). W rozdziale 2 – Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego w §2 ustawodawca stwierdza, że kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku VAT. W §3 ustawodawca określa, że podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią: 

 1. dokumentacja projektowa;
 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
 3. założenia wyjściowe do kosztorysowania;
 4. ceny jednostkowe robót podstawowych.

Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności:

 • ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniejszych umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji;
 • kalkulacje szczegółowe (Rozdział 2 §3 ust. 2 pkt 1, 2 w/w rozporządzenia).

Chodnik przy jezdni

Przestrzegając w/w ustaw i rozporządzeń, projektujemy chodnik przy drodze powiatowej szerokości 2,0 m i długości 100 m. Korzystając z Rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (wymienione powyżej), załącznik nr 5: Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg, pkt. 5.7.2 zalecane konstrukcje nawierzchni chodnika z dopuszczeniem postoju samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2 500 kG, na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa, przyjmujemy z tabeli konstrukcję chodnika b) tj. warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm, podsypka piaskowa grub. 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego grub. 15 cm. W zależności od dostępności materiału na podbudowę – regionalnie dostępny materiał może być mniej lub bardziej dostępny – przyjmujemy podbudowę z tłucznia kamiennego.

Kosztorys inwestorski – uproszczony

Budowa chodnika przy drodze powiatowej

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 233 300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45 233 200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 50 Strona 51 Strona 52 Strona 53 Strona 54 Strona 55

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TERESA MATEREK listopad-grudzień | 1 (1) 2013

Obowiązki zarządcy drogi po zakończeniu sezonu zimowego

Jednym z obowiązków zarządcy drogi, wynikającym z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), jest przeprowadzanie na podstawie art. 20 pkt 10 okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obowiązek ten powinien być realizowany w ciągu całego roku, ale zwłaszcza po wystąpieniu ekstremalnych warunków na drogach takich, jak kataklizmy, powodzie itp.

MARIUSZ AUGUSTYN listopad-grudzień | 1 (1) 2013

Zagospodarowanie przestrzenne z usytuowaniem trasy rowerowej. Przegląd standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej

W ostatnim czasie w Polsce znacznie wzrosło natężenie ruchu rowerowego, zwłaszcza na terenach zabudowanych. Jazda rowerem stała się modna, funkcjonalna, ekonomiczna i ekologiczna przede wszystkim w dużych miastach. Coraz więcej osób stawia na ten pojazd, który służy dojazdom na zakupy i do pracy także w mniejszych miejscowościach. W związku z tym należy bardziej rozbudowywać infrastrukturę rowerową.