Okladka_2-2012.jpg
WYDANIE: maj - czerwiec | 2 (2) 2012

DROGI GMINNE I POWIATOWE

maj - czerwiec

Rok 2012 w budownictwie drogowym nie zapowiada się optymistycznie. Świadczyć o tym mogą wyniki raportu „Budownictwo drogowe w Polsce 2011 – Prognozy rozwoju na lata 2011–2014”, przygotowanego przez firmę badawczą PMR. Według opracowania już od 2012 r. sektor budownictwa drogowego i mostowego notować będzie systematyczne, kilkunastoprocentowe spadki, spowodowane zmniejszeniem liczby nowych inwestycji drogowych na poziomie dróg krajowych i autostrad.

Przed rokiem rząd obiecał, że do końca 2013 r. w budowę nowych autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic zainwestuje 63,3 mld zł z Krajowego Funduszu Drogowego. Zgodnie z harmonogramem z rządowego programu w 2011 r. KFD miał zainwestować w budowę nowych dróg krajowych niemal 31 mld zł. Jednak kwotę tę zmniejszono do 30 mld zł, a rzeczywiste wydatki wyniosły ostatecznie 23 mld 653 mln zł. Budżet na 2012 r. przewiduje, że KFD wyda w tym roku niespełna 23,2 mld zł, a w przyszłym roku – niecałe 9,2 mld zł.

W sytuacji spadających po 2012 r. nakładów na drogi krajowe, na znaczeniu zyskiwać będą środki wydatkowane w ramach programu przebudowy dróg lokalnych, którego kontynuacja zapowiadana jest na lata 2012– 2015. Jest to bardzo dobra wiadomość dla branży budowlanej, zwłaszcza w świetle oczekiwanego zmniejszenia liczby podpisywanych dużych kontraktów drogowych. Niewykluczone, że po lokalne zlecenia drogowe coraz częściej sięgać będą także duże firmy budowlane posiadające wolne moce wykonawcze w danym regionie.

To dobra wiadomość również dla zarządców dróg samorządowych, którzy będą mieli większy wybór w trakcie przetargu. Trzeba jednak pamiętać, że wykonawcy w ostatnim czasie obrali kierunek drastycznego obniżania cen za wykonywane przez siebie usługi, a w dłuższej perspektywie będzie to odbijać się na jakości wykonywanej pracy. I przede wszystkim na to trzeba uważać, wybierając firmę wykonawczą.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TERESA MATEREK listopad-grudzień | 2 (2) 2013

Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowej. Kiedy i jak je wykonywać

Remont cząstkowy nawierzchni jest to zespół zabiegów technicznych związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Najdogodniejszą porą wykonywania remontów cząstkowych są okresy wilgotne na wiosnę i na jesieni.

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA listopad-grudzień | 2 (2) 2013

Stan drzew przydrożnych. Zasady diagnozy

Rozpoczął się okres wegetacji i czas na kontrolę stanu zadrzewień przydrożnych. Stały monitoring podwyższa poziom bezpieczeństwa na drogach i minimalizuje ryzyko wypadków powodowanych przez drzewa o osłabionej statyce. Ocena taka powinna być wykonywana przez osoby doświadczone i posiadające wiedzę w zakresie arborystyki, czyli prawidłowej oceny stanu drzew.

PROJEKTOWANIE

TECHNOLOGIE

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MARTA MATYJEK listopad-grudzień | 2 (2) 2013

Zakres odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi

W ramach odpowiedzialności cywilnej określonej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej: „kodeks cywilny”) wyróżniamy dwa jej podstawowe rodzaje: odpowiedzialność kontraktową i odpowiedzialność deliktową. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi dotyczy źródła powstania obowiązku odszkodowawczego. W przypadku odpowiedzialności kontraktowej szkoda powstaje w wyniku zaniechania lub niewłaściwego wykonania przez jedną ze stron jej obowiązku wynikającego z wcześniej zawartej umowy, w wyniku czego druga strona doznaje określonego uszczerbku. Przy odpowiedzialności deliktowej źródłem szkody jest pewne zdarzenie stanowiące czyn niedozwolony (delikt) naruszający porządek prawny, polegający na niewłaściwym wykonaniu lub niewykonaniu określonego obowiązku ustawowego. W wyniku tego naruszenia osoba trzecia (poszkodowany) ponosi określoną szkodę, przy czym sprawcę szkody i poszkodowanego nie łączy żadna umowa cywilnoprawna.

MARTA MATYJEK listopad-grudzień | 2 (2) 2013

Kiedy wkracza SKO. Procedury postępowania w przypadku zaskarżenia wydanej decyzji do SKO

W systemie prawa polskiego obowiązuje zasada dwuinstancyjności postępowania zagwarantowana w art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (dalej: Konstytucja RP), który stanowi, iż „Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa”. W odniesieniu do postępowania administracyjnego powyższa zasada uregulowana została w art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (dalej: KPA). Wskazana reguła stanowi gwarancję procesową strony, która ma prawo do żądania dwukrotnego merytorycznego rozpoznania jej sprawy, oceny dowodów, przeanalizowania wszystkich argumentów i wydania rozstrzygnięcia przez dwa niezależne organy (I i II instancji). Podkreślić przy tym należy, że organ odwoławczy nie ocenia jedynie poprawności (legalności) działania organu I instancji, lecz rozpoznaje sprawę w całości, od początku, przeprowadzając ponowne postępowanie wyjaśniające.

ANALIZY, KOSZTORYSY, CENY

MATERIAŁY I NAWIERZCHNIE