Prawne Zeszyty Drogowe

Prawne aspekty wpływu budowy drogi na środowisko

Prowadząc prace projektowe związane z budową lub modernizacją drogi, należy w sposób drobiazgowy przeprowadzić analizę ryzyka wystąpienia potencjalnych zagrożeń środowiska, powstałych wskutek realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 59 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej u.i.o.ś, wymagane jest obligatoryjne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku zamiaru realizacji inwestycji mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz fakultatywne w przypadku realizacji inwestycji mogącej istotnie oddziaływać na środowisko, jeśli postanowienie w tej sprawie wyda organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE