Prawne Zeszyty Drogowe

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA INWESTYCJE DROGOWE W PERSPEKTYWIE ZMIAN

Pomimo że ustanowione ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe P.z.p.) regulacje nie odcinają się od dotychczasowego dorobku prawnego, wprowadzają szereg zmian, które nie pozostają obojętne dla realizacji inwestycji drogowych. Za najdonioślejsze dla zamówień publicznych związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi należy uznać zmiany w zakresie wymogów, jakie spełniać muszą umowy w sprawie zamówień publicznych. Niemniej jednak także nowości ulokowane na etapie udzielania zamówień i realizacji umów nie pozostają obojętne dla działań inwestycyjnych.

Po wejściu w życie nowego P.z.p., tj. po 1 stycznia 2021 r., udzielenie zamówienia na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego obowiązkowo będzie musiało zostać poprzedzone konkursem, jeżeli:

» wartość zamówienia jest równa lub przewyższa progi unijne,

» zamówienie nie jest udzielane w jednym z trybów nacechowanych pierwiastkiem negocjacyjnym, tj. negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 22  Strona 23  Strona 24  Strona 25  Strona 26

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (47) 2019

NOWOŚCI W ZNAKACH DROGOWYCH I ICH ZASTOSOWANIE NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

Sytuacja na drodze, ciągłe remonty, jak również specyfika ruchu drogowego wymaga od zarządcy drogi przeniesienia obowiązujących w przepisach prawnych reguł i zasad tego ruchu „na drogę” za pomocą różnego rodzaju znaków drogowych. Samo posłużenie się przepisem prawnym dla określenia zakazu lub nakazu jest co do zasady niewystarczające. Aby nie przerzucać na kierowcę ryzyka nieświadomego naruszania przepisów ruchu drogowego, stosuje się różnego rodzaju znaki drogowe (w tym informacyjne). Oznakowanie dróg należy do zarządcy drogi.