Utrzymanie dróg

Kiedy trzeba wyciąć drzewo?

Zgodnie z art. 20 pkt 16 ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej – w tym sadzenie i usuwanie drzew. Podstawą do wycięcia są drzewa stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Artykuł opisuje wady drewna i uszkodzenia drzew grożących złamaniem.

Zdrowe i stabilne drzewa rosnące w przestrzeni zurbanizowanej pełnią wiele ważnych funkcji. Jednak drzewa osłabione i uszkodzone mogą się złamać lub wywrócić, stanowiąc zagrożenie dla ludzi i ich mienia. Aby temu zapobiec, właściciele drzew są zobowiązani do dbałości o ich stan przez regularną obserwację ich wad i uszkodzeń oraz ocenę poziomu ryzyka wypadku. Poprawną diagnozę mogą przeprowadzić jedynie eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę arborystyczną i z zakresu brakarstwa leśnego, o wadach drewna i ich wpływie na osłabienie stabilności drzew. Jednak pewne cechy, zwłaszcza mające charakter nagłych zmian, może zaobserwować także administrator terenu po uprzednim zdobyciu podstawowej wiedzy, którą autorzy przedstawią w niniejszym artykule.

Ocena drzew miejskich

Drzewa miejskie zaczęto poddawać ocenie pod kątem zagrożenia złamaniem i wywróceniem stosunkowo niedawno, bo przed czterdziestu laty. Tymczasem w leśnictwie problem ten był rozpoznany i monitorowany w sposób oparty na naukowych podstawach od co najmniej stulecia, a pierwsze historyczne wzmianki dotyczące tego zagadnienia pochodzą z końca XVI wieku (Kimbar 2011). Wybrane elementy brakarstwa leśnego z zakresu oceny jakościowej – występowanie, zakres, ilość i rodzaje określonych wad drewna – wykorzystywane są w arborystyce do oceny prawdopodobieństwa wywrócenia się drzewa lub jego złamania. W leśnictwie i drzewnictwie wady drewna wykorzystywane są na potrzeby klasyfikacji surowca drzewnego, czyli oceny jego jakości i wartości, a w dalszej kolejności także potencjalnych kierunków zastosowań, natomiast w arborystyce te same „wady drewna” stanowią podstawowy element służący ocenie ryzyka i identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu. Podczas gdy w brakarstwie leśnym wyróżnia się 7 grup wad drewna (sęki, pęknięcia, wady budowy, wady kształtu, zabarwienia, zgnilizny i uszkodzenia mechaniczne), w arborystyce mówi się o „wadach budowy drzew”, co z punktu widzenia nauk leśnych jest daleko idącym uogólnieniem. Tu opracowano listę cech (checklist) branych pod uwagę w ocenie stabilności drzew miejskich. Pierwsze klasyfikacje powstały w latach 70. ubiegłego wieku i opierały się na tradycyjnym podziale wad drewna. Późniejsze odejście od tradycyjnego podziału spowodowało wiele problemów, między innymi przyczyniło się do błędnego nazywania wad i mylenia pojęć. Poniżej przedstawiono wybrane wady drewna, które można zaobserwować na drzewach rosnących w miastach.

Pęknięcia

Pęknięcia to istotna wada, która może, ale nie musi świadczyć o zagrożeniu złamaniem się lub wywróceniem drzewa. Termin „pęknięcia” jest w ocenie drzew miejskich wyraźnie nadużywany. Określa się tak błędnie wszelkie podłużne lub poprzeczne bruzdy, rysy, fałdy czy nawet zakorki na pniu, niezależnie od ich specyfiki i przyczyny powstania.

Najczęściej spotykanym uszkodzeniem drzew miejskich i rosnących przy drogach są pęknięcia mrozowe i uszkodzenia piorunowe.

Pęknięcia mrozowe definiuje się jako przerwanie ciągłości włókien drzewnych na kierunku stycznym drewna okrągłego (szczelina przebiega w podłużnej, promieniowej płaszczyźnie pnia) wywołane działaniem niskich temperatur. Główne przyczyny powstawania pęknięć mrozowych to wysoki gradient

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 41 Strona 42 Strona 43 Strona 44 Strona 45 Strona 46 Strona 47 Strona 48 Strona 49 Strona 50 Strona 51 Strona 52 Strona 53

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARIUSZ DYKA wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Czyszczenie ulic i placów po zmianach przepisów - jakie zezwolenia trzeba uzyskać

Właściwe gospodarowanie odpadami zalegającymi pobocza dróg czy znajdowanymi na placach to jeden z obowiązków administratorów tych obiektów. W ostatnim okresie realizacja tego zadania wiąże się z koniecznością stosowania nowych przepisów odpadowych. Zmieniły one między innymi zasady legalizacji prowadzenia prac związanych z wytwarzaniem odpadów, ich usuwaniem z miejsc, gdzie powstały czy też zostały nagromadzone. Problematyka ta jest szczególnie ważna w związku z odpowiedzialnością zarządzających drogami gminnymi i powiatowymi za zgodny z prawem przebieg wykonywanych bezpośrednio bądź zlecanych prac z zakresu gospodarki odpadami.