Warto Wiedzieć

Dokumentacja projektowa inwestycji drogowej. Część 2. Projekt budowlany

Ważnym elementem w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jest projekt budowlany, który powinien być dostosowany do specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji drogowej inwestor powinien przygotować pełną dokumentację projektową, składającą się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej, do której zalicza się specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Ważnym elementem w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzji ZRID) jest opracowywany przez projektanta projekt budowlany. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), które bardzo precyzyjnie przedstawiają wymagania dotyczące składu, treści, formy i zakresu projektu budowlanego.

Z punktu widzenia zawartości merytorycznej projektant powinien dostosować projekt budowlany do specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robót budowlanych, a także powinien go tak opracować, by był zgodny z wydanymi decyzjami administracyjnymi dotyczącymi przedmiotowej inwestycji drogowej, np. z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach czy pozwoleniem wodnoprawnym.

Elementy projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien zawierać:

 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 2. projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
 3. stosownie do potrzeb:
  • z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo budowlane – oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz odbioru ścieków, a także o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
  • oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
 4. w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Strona tytułowa projektu budowlanego

Na stronie tytułowej projektu budowlanego projektant powinien zamieścić:

 1. nazwę i adres obiektu budowlanego oraz jednostkę ewidencyjną, obręb i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany,
 2. imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres,
 3. nazwę i adres jednostki projektowania,
 4. imiona i nazwiska projektantów opracowujących poszczególne części projektu budowlanego wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy,
 5. spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych.

Wskazane jest, aby projekt architektoniczno- -budowlany inwestycji drogowej podlegał sprawdzeniu i dlatego na stronie (stronach) tytułowej należy zamieścić imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt (wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych), datę i podpisy.

Metryka projektu

Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy zamieścić metrykę projektu, zawierającą:

 1.  nazwę i adres obiektu budowlanego,
 2. tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku,
 3. imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych,
 4. datę i podpis. Należy pamiętać, aby w projekcie architektoniczno- budowlanym, objętym obowiązkiem sprawdzenia, umieścić w takiej metryce imię i nazwisko osoby sprawdzającej rysunek, specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę i podpis potwierdzający sprawdzenie.

Wszystkie strony i arkusze stanowiące części

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31 Strona 32 Strona 33 Strona 34 Strona 35 Strona 36 Strona 37 Strona 38

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE