Projektowanie

Połączenia dróg dla rowerów z drogami ogólnodostępnymi

Ważnym elementem infrastruktury rowerowej jest połączenie dróg rowerowych z drogami ogólnodostępnymi oraz zjazdami publicznymi i indywidualnymi. Niestety, bardzo często spotyka się w tym zakresie podstawowe błędy projektowe. Podpowiadamy, co zrobić, by ich uniknąć.

Niweleta drogi dla rowerów na wlocie powinna pokrywać się z niweletą jezdni. Niedopuszczalne jest stosowanie: ścieków, uskoków i innych podobnych rozwiązań na styku drogi dla rowerów i jezdni ogólnodostępnej.

To znaczy, że na przykład ściek przykrawężnikowy na przecięciu z drogą dla rowerów powinien zostać zlikwidowany, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zjazdów publicznych i zwykłych skrzyżowań. Jeśli wymaga tego konstrukcja drogi, dopuszczalne jest stosowanie krawężników wtopionych na styku jezdni ogólnodostępnej i drogi dla rowerów.

Jeśli droga dla rowerów przejmuje ruch rowerowy z równoległej jezdni (także z pasa ruchu dla rowerów), to wjazd na nią z jezdni powinien być projektowany dla prędkości co najmniej 30 km/h przy zachowaniu ciągłości nawierzchni.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 11  Strona 12  Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (42) 2019

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Liczne nieścisłości, które można napotkać w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a także znaczny wzrost liczby inwestycji na drogach publicznych spowodowały pilną potrzebę nowelizacji tego aktu prawnego.

REDAKCJA styczeń-luty | 1 (42) 2019

Przekształcenie drogi publicznej w drogę wewnętrzną

Praktyka orzecznicza wskazuje, że często dochodzi do przypadków pozbawienia drogi kategorii drogi publicznej bez nadania jej innej kategorii drogi publicznej. Tymczasem nie można dowolnie przekształcać drogi publicznej w drogę wewnętrzną. Możliwe to jest tylko w razie wyłączenia jej z użytkowania. Pozbawienie ulicy statusu drogi publicznej i uznanie jej za drogę wewnętrzną zmienia bowiem sytuację prawną tej drogi i może stać się barierą dla realizacji inwestycji.