Prawne Zeszyty Drogowe

Prawne Zeszyty Drogowe

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Rozwiązanie strajku. Szkody na drodze

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy (zarządcę drogi), jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Prawne aspekty przeciwdziałania zanieczyszczeniom na drodze w praktyce zarządcy drogi

Jednym z zadań zarządcy drogi jest okresowy pomiar poziomów substancji lub energii w środowisku, które zostały do niego wprowadzone w związku z eksploatacją drogi, i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom drogowym poprzez zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania na pas drogowy określonych substancji lub energii.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Problematyka zapewnienia działce ewidencyjnej dostępu do drogi publicznej

Abstrahując od motywacji pytającego, zdarza się, że zarządca drogi zobligowany jest do udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dostępu danej działki ewidencyjnej do drogi publicznej. Z tego powodu warto przypomnieć, dlaczego to zagadnienie jest istotne z punktu widzenia przeciętnego uczestnika rynku nieruchomości – zarówno sprzedającego, jak i potencjalnego nabywcy.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (42) 2019

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Liczne nieścisłości, które można napotkać w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a także znaczny wzrost liczby inwestycji na drogach publicznych spowodowały pilną potrzebę nowelizacji tego aktu prawnego.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży