Analizy, Kosztorysy, Ceny

Analizy, Kosztorysy, Ceny

TERESA MATEREK marzec-kwiecień | 1 (1) 2016

Kosztorys budowy chodnika o długości 100 m

Chodnik – zgodnie z art. 4 pkt. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) – to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. W Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430) w Rozdziale 8 Chodniki od §43 do §45 ustawodawca podaje parametry chodnika, jakie powinny być zachowane przy projektowaniu, uwzględniając klasę drogi, przy jakiej ma się znajdować, bezpieczeństwo ruchu pieszych, natężenie ruchu pieszych i jego usytuowanie względem jezdni.